داده های بزرگ

داده‌های بزرگ (Big Data) مجموعه‌ای از روش‌ها و راهکارهایی است که ملزم به‌شکل جدیدی از ادغام و یکپارچگی‌اند تا بتوانند ارزش‌های مهمی را که در مجموعه‌های بزرگ، گسترده، پیچیده و متنوع داده پنهان‌اند، مشخص کنند. با رشد چشم‌گیر در داده‌ها و نیاز به بهره‌برداری و تحلیل آن‌ها، به‌کارگیری زیرساخت‌های Big Data از اهمیت به‌سزایی برخوردار شده است.