مرکز تعالی فیبرنوری R&M

مرکز تعالی فیبرنوری R&M

مرکز تعالی فیبرنوری R&M


فیبرنوری

زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه 

این مرکز از20 نفر تا بیش از 450 کارمند را شامل میشود. مرکز تعالی از مونتاژ کانکتور تا یک مرکز بین المللی برتر برای فیبرنوری را داراست. این چیزی است که R&M میتواند پس از ده سال تولید در بلغارستان به آن افتخار کند.

کارخانــه R&M در صوفیــه چنــد مــاه پیــش دهمیــن سـالگرد تاسـیس خـود را جشـن گرفـت. ایـن نکتـه بسـیار موفقیت آمیــز و توســعه یافته اســت و اکنــون بزرگتریــن کارخانــه تولیــد R&M اســت. اســتراتژی رشــد بلندمــدت R&M و وضعیــت بــازار در آن زمـان نیازمنـد یـک سـایت دیگـر بـرای تولیـد محصـولات فیبرنــوری بــود. موقعیــت تجــاری مناســب در بلغارســتان و شــبکه عالــی ســازمان فــروش محلــی معتبــر، ایــده راه انــدازی کارخانــه در صوفیــه را بــه یــک انتخــاب قانع کننــده تبدیــل کــرد. در همــان زمــان، ایــن تصمیــم R&M را قـادر سـاخت تـا یـک مـکان تولیـد اسـتراتژیک مهــم در اتحادیــه اروپــا داشــته باشــد

کارخانــه R&M اولیــن شــرکت صنعتــی بــا فنــاوری پیشــرفته در نــوع خــود در بلغارســتان بــود. تعــداد محل هــای کار به ســرعت از 20 )در ابتــدا( بــه 150 مــورد افزایــش یافــت. امــروزه،Production Bulgaria R&M بیــش از 450 کارمنــد دارد و یکــی از جذابتریــن کارفرمایــان ایــن کشــور محســوب میشــود. به عـلـاوه، ایــن کارخانــه متخصصــان جــوان و مهندســان جدیــد را بـرای تبدیـل شـدن بـه متخصصـان فیبرنـوری بـا اسـتفاده از روش هــای پیشــرفته آمــوزش می دهــد و به طــور گســترده از سیســتم آمــوزش دوگانــه حرفــهای ســوییس پیــروی می کنــد.

R&M

تیــم اختصاصــی در صوفیــه به طــور هدفمنــد در حــال ایجــاد تخصــص در تولیــد، توســعه و مهندســی بــرای افزایـش مـداوم در کارایـی اسـت. بـرای گـروه R&M ، ایـن سـایت اکنـون مرکـز تعالـی فیبرنوری پیشـرفته آن اسـت. سـایر کارخانه هــای R&M از ایــن دانــش بــرای برنامه هــای افزایــش کارایــی خــود اســتفاده می کننــد. به مناســبت ایــن ســالگرد، ظرفیت هــا بــار دیگــر افزایــش یافتـه و پنجمیـن خـط تولیـد FO بـه بهره بـرداری رسـید. برنامـه تولیـد، کل زمینـه اتصـال و مجموعه هـای سفارشـی را پوشــش میدهــد. همچنیــن تولیــد مجموعــه جدیــد فیبــر بــه آنتــن R&M بــهزودی در صوفیــه آغــاز بــه کار خواهــد کــرد.

تخصص تولید

 پوشـش پهنـای بانـد در سراسـر جهـان در حـال گسـترش اســت. شــرکت های مخابراتــی در حــال ســرمایه گذاری بــرای توســعه شــبکه های فیبرنــوری هســتند. بــر ایــن اســاس تقاضــا بــرای محصــولات فیبرنــوری در حــال افزایـش اسـت. در نتیجـه، اسـتفاده از ظرفیـت در کارخانـه R&M در بلغارســتان اخیــرا بســیار فراتــر از حــد انتظــار بــوده اســت. زمانــی، موقعیت هــای R&M در هنــد، دبــی و کالیفرنیــا به عنــوان پشــتیبانی از میــز کار گســترده تــدارک می دیدنــد تــا همیشــه به موقــع بتواننــد نیازهــای مشــتریان را تامیــن کنند.

کارخانه R&M در صوفیه دارای گواهینامه (QMS)ا9001 ISO ، ISO 14001 ( مدیریــت زیســت محیطی ) و 45001 ISO )ایمنــی) اســت.

منبع : R&M (connection)

بخوانید :   مجله R&M

امتیاز شما به این مطلب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *