بهینه‌سازی نمونه کارها در R&M

R&M

R&M


R&M

زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه

توقف (پیشـرفت نکـردن) یـک گزینـه نیسـت. R&M در حـال توسـعه و نوسـازی تولیـدات خـود در کارخانـه کابـل Děčín ، جمهــوری چــک اســت و بهطــور مــداوم ســبد محصولاتش را گســترش میدهــد.

یکــی از آخریــن پیشــرفت‌ها کابــل مینــی لــوز تیــوپ FTTH اســت. ایــن نــوع کابل‌هــا تســت و آزمایــش FiRis را تکمیــل می‌کننــد، کــه بــا ویژگی‌هــای برجســته حفاظــت در برابــر آتــش و افزایــش طبقه بنــدی CPR متمایــز میشــوند.

R&M اکنـون ایـن ویژگـی را بـا سـاختار لوزتیـوپ بـدون ژل خـود ترکیـب کـرده اسـت. نکتـه جالـب در مـورد چنین راه حلــی این اســت کــه نصاب هــا در زمــان صرفه جویــی می کننــد و همچنیــن از چســبندگی انگشــتان جلوگیــری شــده و دیگــر نیــازی بــه تمیــز کــردن فیبــر نیســت

کابــل بــا نــام IFAF FiRis  مجهــز بــه چهــار فیبــر تــک حالتـه از نـوع G.657. A2 و قطـر 3.2 میلیمتـر اسـت. اگـر قــرار اســت کابــل در خروجی هــا یــا ماژول هــای توزیــع بــا پیگتیل هــای فیبــر به هــم متصــل شــود، بــرای نصب هــای داخلـی ایـده آل اسـت. پایـان دادن بـه کانکتـور FO Field نیـز سـریع و آسـان اسـت. محصولات آزموده و تست شده، کارایی بالایی دارند. امســال، R&M طرح هــای ارزشــمندی را بــه یکــی دیگــر از محصــولات کلاســیک خــود اضافــه میکنــد  و آن کابــل مینــی بــریــک آوت اســت. ایــن کابــل بــا مزایایــی ماننــد: صرفه جویــی در فضــا، انعطاف پذیــر و جابهجایــی آســان، بــدون ژل و به طــور مســتقیم بــا کانکتورهــا قابــل پایانــه میــدان ماننــد FO Field نصــب میشــوند. کوچکتریــن نــوع، Simplex Cord Drop Indoor ،یــک فیبــر بافــر 900 میکرومتــری از نــوع ع G.657. A2 اســت کــه توســط نــخ آرامیــد و یــک ژاکــت FRLSZH پوشــانده شــده اســت.

کابلهــای بــا قطرهــای 2.4 ،2.7  و3.0 میلیمتــر دارای طبقه بنــدی  Dca CPR هســتند و کابــل 0.2 میلیمتــری حتــی دارای Cca اســت.

آخرین و اما نه کم اهمیت ترین، مجموعه کابل mini breakout  بــا انــواع ســاختاری UB9tErF و UB9tGrF FiRis بــا اســتحکام کششــی متفــاوت تکمیــل می شــود. بافرهــای فیبرنــوری به صــورت زوج در تعــداد 4 ،6 ،8 ،12 و 24 موجــود هســتند. امـکان انتخـاب بیـن OM3 و OM4 بـرای فیبـر چنـد حالته و فیبرهـای تـک حالـت در اسـتاندارد G.657. A2 وجـود دارد. کابل هــای زره دار شیشــه ای نیــز مجهــز بــه روکــش محافــظ در برابــر جونــدگان شــده اند.

R&M

منبع : R&M

بخوانید : مجله R&M

امتیاز شما به این مطلب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *