موارد ایمنی هنگام کابل کشی فیبر نوری

ایمنی هنگام کابل کشی

ایمنی هنگام کابل کشی


 در این مطلب قصد داریم درباره موارد ایمنی در حوزه  پیاده ساز ی کابل های فیبرنوری صحبت نماییم.

مخاطرات فيبر نوری

انتهای بدون محافظ فيبر نوری را از پوست و چشمان دور نگه داريد. قطعات دور انداختنی بايد با احتياط حمل شوند و نبايد با دست بدون دستکش جمع آوري شوند، بلکه ابزارها و دستکش هاي مخصوص مورد نياز است.

زباله ها را در ظروف مناسب و با هماهنگی موسسات مربوطه دور بيندازيد. اطمينان حاصل کنيد که ميزان دور ريز فيبرنوری به حداقل برسد.

دريچه های حاوی نقاط پايانی کابل کشی فيبر نوری بايد با علامت های هشداردهندة مناسب يا عبارات خوانا نشانه گذاري شوند.

احتياط ليزر

اشعه ليزر استفاده شده در ارتباطات نوري قابل مشاهده است و مي تواند موجب آسيب جدي به چشمها شود. تماشاي مستقيم آن هيچ دردي در چشمان ايجاد نمي کند و مانند نور معمولی موجب بسته شدن خودکار چشمها نمي شود.

اين امر ميتواند موجب بروز آسيبهاي جدي به شبکية چشم شود. بنابراين،  هيچگاه به درون فيبری که ليزر درون آن تابيده است نگاه نکنيد.

 در صورتي که تصادفی چشم شما با اشعة ليزر در تماس بود، بيدرنگ براي دريافت خدمات، به مراکز درمانی مراجعه کنيد.

مروری بر طبقه بندی ليزر

طبقه بندي هاي متعددي براي ليزر وجود دارد که به سطح خطر مشخص شده در IEC 60825-1 ED. 3.0:2013 بستگی دارد.

دسته هاي آن عبارتند از IM،2،2M،3R&4  توليدکنندگان ليزر ملزم هستند که ليزرهاي  خود را با هشدارها نشانه گذاری نمايند و در موارد خاص، مقدار انتشار ليزر، روزنه ليزر، مخاطرات پوستی، و طول موج مرئی را نيز بر اساس همان استاندارد مشخص کنند. عالوه بر آن، ليزرهاي کلاس 2 به بالا بايد با برچسب هايی به شرح زير عالمتگذاری گردند

ایمنی و احتياطات

انتهای شکسته شده فيبرها در خلال termination يا تکه کردن می تواند خطرناک باشد. انتهای فيبرها تيز است

و می تواند در پوست وارد شوند. آنها همواره می شکنند و يافتن و برداشتن آنها بسيار مشکل است. گاهي براي اين

کار به موچين و ذره بين نياز است. هرگونه تاخير در بيرون آوردن فيبر از بدن می تواند موجب بروز عفونت شود که خطرناک است.

بنابراين :

  •  هنگام حمل فيبرها مراقب باشيد.
  •  لبه های شکسته شده فيبر را با انگشت لمس نکنيد.
  •  تکه های فيبر را بر روي زمين نيندازيد زيرا می توانند به فرش يا کفش ها بچسبند و به تمام نقاط منزل حمل شوند.
  •  تکه های آن را به طور مناسب دور بريزيد.
  •  نزديک ناحيه نصب از خوردن و آشاميدن خودداري کنيد.

ايمنی مواد

روند اتصال و خاتمه فيبر نوري نيازمند تميزکننده ها و چسب هاي شيميايي متعدد است. دستورالعملهاي ايمني تعريف شده براي اين مواد نيز بايد دنبال شود. در صورت سردرگمي در استفاده از اين محصوالت، از توليدکننده MSDS ( برگه داده ايمني مواد) را بخواهيد.

دستورات زير را هنگام کار با مواد به خاطر داشته باشيد:

  •  هميشه در محلی با تهويه مناسب کار کنيد.
  •  تا جای ممکن از تماس مواد با پوست پرهيز کنيد.
  •  از بکار بردن مواد شيميايی حساسيت زا خودداري کنيد.
  •  حتی الکل ايزوپروپيل ساده که به عنوان پاک کننده به کار می رود نيز قابل اشتعال بوده و بايد با احتياط حمل شود.

ایمنی آتش

اتصال جوش از يک جرقه الکترونيکی استفاده مي کند، بنابراين اطمينان حاصل کنيد که گازهاي آتش زا در فضايي که از اتصال جوش استفاده می کنيد وجود ندارد.

اتصال هرگز نبايد در مکانهايي مانند کوره ها که گازها در آن انباشت مي شوند، به کار روند. زماني که کار با فيبر تمام مي شود، تمامي کابلها بر روي سطح يک صفحه اتصال قرار می گيرند. بنابراين صفحه  اتصال از لحاظ درجه حرارت کنترل شده است و براي اطمينان از اتصال مناسب، کاملا تميز نگه داشته می شود.

سيگار کشيدن در اطراف محيط کار با فيبر نوري ممنوع است. خاکستر سيگار مي تواند موجب مشکلات گرد و غبار در فيبرها شود، همچنين به دليل وجود مواد قابل احتراق، خطر انفجار نيز وجود دارد.

ایمنی در خلال نصب داکت

 در تونلهاي زيرزميني و چاه هاي آدم رو اين امکان وجود دارد که بخار يا گازهای قابل انفجار به دليل نشتی يا نزديک بودن به گازها يا خطوط لوله مايع در

چاه هاي آدم رو وجود داشته باشد. پيش از وارد شدن به هرگونه چاه آدم رو، ابتدا هوای آن را با يک کيت تست مناسب از لحاظ وجود گازهای قابل اشتعال و سمی بررسي کنيد.

در چاههای آدم رو از به کار بردن هرگونه وسيله ای که توليد جرقه يا شعله می کند خودداری کنيد.

ایمنی کار

برای به حداقل رساندن خطر حادثه در محيط کار، از قوانين مربوطه جهت ايجاد موانع، محافظ براي چاههای آدم رو، و نشانه های هشداردهنده پيروی کنيد.

پيش از کشيدن کابل  اطمينان حاصل کنيد که ناحيه هایی که در حلقه کابل قرار دارد، خالي از پرسنل و تجهيزات است. عدم انجام اين کار، می تواند موجب آسيب رساندن به پرسنل يا خرابي کابلها، به دليل گيرکردن شود.

اطمينان حاصل کنيد که ابزارها و تجهيزات به کار رفته براي نصب کابل در شرايط مناسبي قرار دارند. خوردگی لوازم ميتواند کابل را خراب کرده يا موجب جراحت پرسنل شود.

در صورتی که خطوط برق از چاههای آدمرو يا تونل هايی که نصب در آنها صورت می گيرد عبور کرده است، مراقب باشيد و از مخاطرات الکتريکی برحذر باشيد.

 

بخوانید: چگونه طراحی و پیاده سازی زیر ساخت فیزیکی مرکز داده را انجام دهیم؟

امتیاز شما به این مطلب