استفاده از SPE در سـاختمان‌ها

استفاده از SPE در سـاختمان‌ها

استفاده از SPE در سـاختمان‌ها


زمان تخمینی مطالعه: 8 دقیقه

با وجود لغو برخي از نمايشگاههاي تجاري صنعتي حضوري، اترنت تک زوج (SPE) موضوع اصلي در ماههاي اخير بوده است. صنايع اتوماسيون و مهندسي برق در مورد دو سيمي که دنيا را تغيير ميدهند، بحث ميکنند. اولين محصولات به بازار آمد. زمان آن رسيده است که به برنامههاي احتمالي نگاه دقيقتري بياندازيم.

گروههاي ذينفع SPE در اکتبر 2021 يک سيگنال واضح و روشني را ارسال کردند. کنسرسيوم (Consortium) اترنت تک زوج TIA تصميم گرفت با اتحاديه سامانه اترنت تک زوج همکاري نزديک داشته باشد. بدين معني است که، SPE تقويت ميشود. تخصص و علاقه به برنامهها در حال افزايش است.

 

SPE اين پتانسيل را دارد که شکاف اترنت در اتوماسيون صنعتي، فرآيندي و ساختماني را پُر کند. SPE ارتباط بدون مانع را از حسگرها از طريق LAN  به ابر با استفاده از پروتکل شبکه جهاني اينترنت IP  امکانپذير ميکند. بههمين دليل است که اترنت تک زوج يک فناوري کليدي براي ساختمانهاي هوشمند و صنعت نسل 4.0 است. و يک فعالکنندهاي براي اينترنت چيزها (IoT)، اينترنت چيزهاي صنعتي (IIoT) و برنامههاي IP در اتوماسيون ساختمان  (ALL-IP) است.

با وجود لغو برخي از نمايشگاههاي تجاري صنعتي حضوري، اترنت تک زوج (SPE) موضوع اصلي در ماههاي اخير بوده است. صنايع اتوماسيون و مهندسي برق در مورد دو سيمي که دنيا را تغيير ميدهند، بحث ميکنند. اولين محصولات به بازار آمد. زمان آن رسيده است که به برنامههاي احتمالي نگاه دقيقتري بياندازيم.

گروههاي ذينفع SPE در اکتبر 2021 يک سيگنال واضح و روشني را ارسال کردند. کنسرسيوم (Consortium) اترنت تک زوج TIA تصميم گرفت با اتحاديه سامانه اترنت تک زوج همکاري نزديک داشته باشد. بدين معني است که، SPE تقويت ميشود. تخصص و علاقه به برنامهها در حال افزايش است.

 

SPE

SPE اين پتانسيل را دارد که شکاف اترنت در اتوماسيون صنعتي، فرآيندي و ساختماني را پُر کند. SPE ارتباط بدون مانع را از حسگرها از طريق LAN  به ابر با استفاده از پروتکل شبکه جهاني اينترنت IP  امکانپذير ميکند. بههمين دليل است که اترنت تک زوج يک فناوري کليدي براي ساختمانهاي هوشمند و صنعت نسل 4.0 است. و يک فعالکنندهاي براي اينترنت چيزها (IoT)، اينترنت چيزهاي صنعتي (IIoT) و برنامههاي IP در اتوماسيون ساختمان  (ALL-IP) است.

–  آسانسورها: غالبا يکپارچگي برخي از عملکردهاي راحتي و ايمني غيرممکن است. مجموعه سيمکشي BUS فرعي، فضاي زيادي را اشغال ميکند و اغلب کمبود پهناي باند براي انتقال داده وجود خواهد داشت. کابل SPE سبک و نازک را ميتوان تقريبا در همه جا کشيد. يک زيرساخت SPE واحد، مسيريابها و حسگرهاي WLAN را در چاه آسانسور، دوربينها، چراغهايLED، پانلهاي کنترل، کنترلهاي دسترسي و موارد ديگر را بهصورت شبکه درميآورد.

 

SPE براي اتصال تعداد زيادي از برنامههاي کاربردي اتوماسيون ساختمان به شبکه داده ايدهآل است.

 

 

پارکينگ زيرزميني: SPE براي روشنايي کامل با WLAN، ويديو، حسگرهاي حرکت و دود، کنترل دسترسي و مديريت فضاي پارکينگ بسيار مطلوب است. بهعلاوه براي کنترل مرکزي و خودکار خدمات ساختمان نيز مطلوب است. SPE ميتواند همهچيز را با هزينه کم به يکديگر متصل کند. کابلکشي فقط نياز به اتصال به پريزهاي سرويس يا سوييچ دارد. کابلهاي نازک را ميتوان بهطور محتاطانه در مفاصل و مجاري کوچک قرار داد. زيرساخت چند منظوره ميزان کابلکشي مورد نياز را کاهش ميدهد.

 

– صرفهجويي در انرژي: تعداد زيادي از کاربران، خواستههاي فراواني دارند. برخي گرما ميخواهند و دما را بسيار بالا ميبرند. ديگران هواي تازه بيشتري ميخواهند. برخي فراموش ميکنند که پنجرههاي خود را ببندند و هنگام عصر چراغها را خاموش کنند. اينگونه است که انرژي هدر ميرود. اتاق هوشمند و اتوماسيون ساختمان براي تنظيم وارد عمل ميشوند. با SPE، تمام سنسورها، سوييچها و کنترلرها ميتوانند بهطور يکنواخت و شفاف از طريق پروتکل اينترنت/IP آدرسدهي شوند. دادههاي آبوهوا از اينترنت، برنامهريزي تعطيلات و رويدادها، و سامانههاي خودآموز در فضاي ابري را ميتوان براي بهينهسازي بيشتر سامانه کنترل ساختمان و بهرهوري انرژي يکپارچه کرد.

 

سقف ديجيتال: دستگاههاي اتوماسيون ساختمان را ميتوان به زيرساخت IP موجود اضافه کرد يا از طريق plug & play وصل کرد. يک پريز خدمات يا توزيعکننده منطقه در سقف آنها را به شبکه LAN و اينترنت متصل ميکند. SPE مفهوم سقف ديجيتال را براي کف، اتاق و سالنها گسترش ميدهد. کجاها استفاده ميشود: تعداد دستگاههاي ديجيتال در يک منطقه بهشدت در حال افزايش است. چراکه براي مثال: قابليتهاي جديدي اضافه ميشوند. تعداد اتصالات RJ45 نصب شده کافي نيست. با کمک يک سامانه SPE ميتوان تعداد پورتها را بهسرعت افزايش داد. يا ميتوان از يک سوييچ منطقه کوچک با تعداد زيادي از اتصالات SPE استفاده کرد، يا کانکتورهاي چهار زوج RJ45 موجود به چهار اتصال SPE منفرد تبديل کرد. SPE جايگزين کابلکشي عمومي نميشود، اما براي اتصالات نقطه به نقطه به تجهيزات پايانه مبتني بر IP ايدهآل است. که شامل سنسورهاي نور، دما، دود و هوا، تابلوهاي ديجيتال، کنترل پنجرهها، پردهها، تهويه، گرمايش، درها و موارد ديگر است.

سيستم SPE کامل

R&M بهعنوان پيشگام اولين سامانه کابلکشي کامل SPE را با فناوري اتصال براي صنعت و ساختمان در سال 2021 ارائه کرد. اين سامانه بر اساس دو نوع اتصالدهنده (1ا-LC-Cu(IEC 63171 و (2ا-MSP(IEC 63171 است. R&M در هر دو سامانه به سيمکشي  IDC متکي است.

 

با پروتکل 10BASE-T1 L، سامانه به فواصل انتقال تا 600 متر دست مييابد. يکپارچگي با سامانه R&Mfreenet به اين معناست که پريزها و پانلها نيز در دسترس هستند.

بهعنوان مثال، اين امکان را فراهم ميکند که يک کانال انتقال کامل مطابق با 1ا-IEC 63171 با محصولاتي از يک منبع واحد راهاندازي شود.

R&M کيتهاي ارزيابي SPE را براي اهداف توسعه ايجاد کرده است. که شامل دو پچکورد، دو کانکشن ماژول و ده متر کابل نصب هستند. R&M از افراد علاقهمند به برنامهريزي، آزمونِ ايده، ارزيابي و گامهاي بعدي در جهت استفاده موفق از SPE پشتيباني ميکند.

سبک، جهاني، ارزان

نکاتي که سبب ميشود SPE يک کانديداي ايدهآل براي حوزههاي صنعتي و ساختماني باشد.

برنامههاي کاربردي:

انتقال تا 1000 متر با سرعت 10 مگابيت بر ثانيه تا 40 متر با سرعت 1 گيگابيت بر ثانيه

پروتکل جهاني اينترنت/IP

معماري شفاف

توليدکننده بيضرر، کاربرد بيضرر، محيط زيست بيضرر- کابلهاي ارزان، باريک و سبک

-کابلهاي ارزان، باريک، سبک، کانکتورهاي کوچک

– نصب آسان، فقط يک جفت سيم

– يکپارچگي تجهيزات ترمينال از طريق plug & play

– تراکم اتصال بيشتر کانکتور از اتصال کانکتور RJ45

– قابليت چند منظوره، چندين دستگاه در يک خط

– منبع تغذيه از راه دور روي کابلها

– عدم لزوم به سامانههاي فيلد باس

– کاهش همافزايي هزينههاي عملياتي

سیستم SPE کامل

منبع : R&M ( connection )

بخوانید : مجله R&M

امتیاز شما به این مطلب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *