امنیت شبکه

امنیت در شبکه های کامپیوتری دربرگیرنده بسیاری از فناوری ها، تجهیزات و فرآیندها است. امنیت شبکه، مجموعه ای از قوانین و تنظیماتی است که جهت محافظت از یکپارچگی، محرمانگی و دسترسی شبکه ها و داده های کامپیوتری با استفاده از فناوری های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تشکیل شده. هر سازمان و نهاد و شرکتی، صرف‌ نظر از اندازه و مقیاس، صنعت یا زیرساخت ها، به روش های مختلفی از راه کارهای امنیت شبکه نیاز دارند تا از آسیب ها و صدمات، خطرات و تهدیدهای سایبری در دنیای هوشمند کنونی به طور طبیعی حفاظت و نگهداری شوند.