الزامات سیستم های مخابراتی و دیتا برای مراکز داده رده 1 و2


مراکز داده رده 1

برای این که زیر ساخت مراکز داده در رده 1 قرار گیرد، باید الزامات این استاندارد رعایت شود.

رده 1، یک حوضچه کابل در مالکیت مرکز داده و یک مسیر ورودی برای تاسیسات مخابراتی خواهد داشت. سرویس های شرکت های مخابراتی در یک اتاق ورودی سربندی می شوند.

زیرساخت ارتباطی دیتا از طریق اتاق ورودی به MDA به HDA های سرتاسر مرکز داده، به وسیله یک مسیر واحد توزیع می شود. اگرچه ممکن است منطق افزونگی در توپولوزی شبکه مستتر باشد، اما درتاسیسات رده 1 هیچ گونه افزونگی یا گوناگونی نخواهد داشت.

همه پچ پنل ها پریزها و کابل ها به همان صورتی که در استاندارد ANSI/TIA/EIA-606-A  توضیح داده شده است.

مراکز داده رده 2

این رده از زیرساخت ارتباطات کلیه نیازهای رده 1 را نیز برآورده کند.

تجهیزات مهم مخابراتی و دیتا، تجهیزات سرویس دهندگان مخابراتی، روترها، سوییچ های LAN و سوییچ های SAN باید دارای اجزای افزونه باشند.

باید در تمتم سطح پیکر بندی ستاره ای، کایل کشی مسی یا فیبر نوری برای SAN و LAN داخلی مرکز داده و از سوییچ های هر HDAبه سوییچ های Backbone در MDA دارای افزونگی باشد. ممکن است این ارتباطات افزونه، از رشته های یک کابل در یک روکش واحد یا از رشته های کابل مستقل انتخاب شود.

امکان انجام پیکربندی منطقی وجود دارد که ممکن است در قالب توپولوژی های RING و MESH ولی منطبق با پیکر بندی فیزیکی ستاره ای موجود باشد.

امکانات رده 2 باید نقاط ضعف سرویس های مخابراتی ارائه شده به مرکز داده را پوشش دهد.

امکانات رده 2 باید دو حوضچه کابل در مالکیت مرکز داده و دو بستر ورودی برای تاسیسات داشته باشد. هر دو بستر ورودی افزونه به یک اتاق ورودی ختم می شوند. توصیه می شود فاصله فیزیکی این مسیرها از یکدیگر بین حوضچه های افزونه تا اتاق ورودی، در تمام طول مسیر حداقل 20 متر باشد.

در این مطلب در رابطه با الزامات سیستم مخابراتی و دیتا در مورد دو رده ی اول مراکز داده صحبت کردیم.

در مطالب بعدی الزامات مراکز داده رده 3 و 4 را به شما خواهیم گفت.