ساختمان های هوشمند و پیاده سازی سیستم های مدیریت ساختمان ها


چرا استفاده از سیستم های مدیریت هوشمند ضروری است؟

از ضرورت‌های استفاده از سیستم‌های مدیریت هوشمند می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • محدودیت منابع فسیلی و تجدید‌ناپذیر و سهم بالای انرژی
 • بالا بودن نرخ رشد جمعیت و رشد بالای مصرف انرژی
 • عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی
 • وضعیت نامناسب ایران در شاخص‌های شدت انرژی
 • صادرات فرآورده‌های نفتی در صورت صرفه‌جویی و ارز آوری
 • کنترل مصرف آب و انرژی برای تهویه، سرمایش، گرمایش و نور پردازی

برای پیاده‌سازی ساختمان‌های هوشمند به افرادی که در رشته‌های مختلف مهارت دارند مورد نیاز است. مانند برق، نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های رایانه‌ای.

در کشورهای در حال توسعه امروز، مفهوم ساختمان‌های هوشمند تنها در میان قشر خاصی در حال افزایش است.

در واقع در کشورهای در حال توسعه، هوشمند سازی را یکی از عناصر ساختمان های لوکس می دانند که این موضوع اشتباه است!
ایران تد

اگر از هوشمند سازی تنها برای فعالیت در خانه‌های لوکس استفاده شود، چه معایبی خواهد داشت؟

به دلیل عدم وجود تعاریف مشخص و اصولی، این سیستم ها به درستی پیاده سازی نمی‌شوند. هنگام بروز مشکلات فنی کسی پاسخگو نخواهد بود و این درحالی است که مشکلات این حوزه عواقب جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد.
همان طور که قبلا هم گفتیم پیاده سازی ساختمان های هوشمند باید توسط افراد تایید صلاحیت شده در نظام مهندسی ساختمانی پیاده‌سازی شود، اما در حال حاضر این فعالیت‌ها توسط شرکت‌هایی که تنها نمانیده تولید‌کنندگان خارجی هستند، انجام می‌شود.

مقایسه تعاریف ساختمان‌های هوشمند از دهه 70 تا به امروز

در سال 1966  به مکانی که امکان کنترل خودکار تجهیزات و اجزاء را فراهم می‌کند ساختمان هوشمند گفته می‌شد.

در سال 1970 تعریف ساختمان‌های هوشمند به صورت زیر است:

ترکیبی از نوآوری‌های فنی و غیرفنی به همراه نظام مدیریتی پیچیده که سرمایه صرف آن شده است.

به صورت کلی می توان گفت تا قبل از دهه 70 تنها به سهولت کاربرد و انعطاف‌پذیری سیستم‌های مدیریتی و کنترلی توجه می‌شد.

پس از دهه 70 بستری برای شکل‌گیری سیستم‌های هوشمند  از اوایل سال 1980 با مفهوم امروزی‌اش آغاز شد.

روند پیدایش سیستم‌های مدیریت هوشمند را می‌توان به صورت شکل زیر بیان کرد:

در ابتدای هوشمند سازی تنها خودکارسازی سیستم های هشدار، روشنایی و تهویه مطبوع مد نظر بود.

پس از آن خودکارسازی سیستم های اداری و امنیتی مدرن آغاز شد و امروز هم نظارت بر همه فرایندهای ساختمانی انجام می شود.

امروز به ساختمانی هوشمند می گوییم که در آن تبادل اطلاعات در سیستم های ساختمان به صورت خودکار و یک پارچه انجام شود.

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان چیست و دقیقا چه فعالیتی را انجام می دهد؟

سیستم‌های هوشمند مدیریت ساختمان وظیفه دارند عملیات، نظارت، پایش و کنترل، ذخیره‌سازی، بهینه‌سازی و گزارش‌گیری را به صورت همزمان، یک پارچه و بلادرنگ انجام دهند.

نمونه هایی از این سیستم ها شامل موارد زیر است:

 • تهویه مطبوع،
 • پالایش و کیفیت هوا
 • سرمایشی، گرمایشی
 • روشنایی
 • موتورها و تجهیزات ماشینی
 • مصرف کننده های انرژی و آب
 • دوربین مداربسته
 • صوتی، تصویری
 • دسترسی و کنترل تردد
 • آسانسورها و پله برقیه
 • اعلام و اطفای خودکار حریق، تشخیص گازهای سمی، نشت سیالات، آب، گاز و غیره
 •  مدیریت مصرف آب و تصفیه پسماندها
 •  کنترل از راه دور
 •  ارتباط با شبکه ی برق هوشمند و تولید پرا کندهی انرژی
 • کنترل آلاینده ها
 • ارتباطات از راه دور اورژانسی با مرا کز آتشنشانی، پلیس و غیره
 • آبیاری خودکار
 • عملکرد سایر سیستم‌ها و تجهیزات

کشورهای پیشتاز در پیاده سازی مقررات سیستم های مدیریت هوشمند

با توجه به جدول زیر کشورهای امریکا، انگلیس و فنلان جزء کشورهای نمونه در تدوین مقررات سیستم های مدیریت هوشمند هستند.

ایران در بین کشورهای فوق، رتبه بسیار پایین تری دارد به همین دلیل در پایان این مطلب پیشنهادات زیر را برای بهبود وضعیت مدیریت ساختمان های هوشمند در ایران پیشنهاد می کنیم.

راهکار بــرای ورود فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات بــه صنعــت ســاختمان

1) بــا اســتفاده از فرصــت بازبینــی قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان می‌تــوان اقدامــات لازم بـرای بـه رسـمیت شـناخته‌شـدن رشـته مهندسـی فنـاوری اطلاعـات به عنـوان رشـته هشـتم اصلـی سـاختمان در کنـار هفـت رشـته دیگـر را فراهـم نمـود. در ایـن صـورت رشـته‌های مرتبـط بـا فنـاوری اطلاعات از وظایـف و حقـوق برابـر بـا سـایر رشـته‌های اصلـی سـاختمان برخـوردار خواهنـد شـد.

2) بـا مشـارکت و حضـور فعـال در کمیته‌هـای بیسـت و دوگانه شـورای تدویـن «دفتـر تدویـن مقـررات ملـی سـاختمان» و ارایه مشـاوره و پیشـنهادهای اصلاحـی بـه کمیته‌هـا، ورود الزامـات طراحـی و اجـرای سیسـتم‌های مدیریـت هوشـمند سـاختمان در مباحـث مقـررات ملـی سـاختمان را فراهـم آورد.

 3) بــا توجــه بــه زمانبــر بــودن مــوارد بــالا تــا حصــول بــه نتیجــه، به طــور مــوازی تفاهم نامــه‌هایی در زمینــه طراحــی و اجــرای سیســتم‌های مدیریــت هوشــمند در ســاختمان‌ها بیــن وزارت راه و شهرســازی و وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات امضــا شــود و دفترچــه حداقــل الزامــات سیســتم‌های مدیریــت هوشــمند ســاختمان بــا اســتفاده از اختیــارات مــاده 123 قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شود.

به کانال تلگرام ما بپیوندید تا با زندگی هوشمند آینده بیشتر آشنا شوید:
لاوان پلاس
https://t.me/joinchat/AAAAAECrr57YyYT3j-eSiQ

LavanCom@

امتیاز شما به این مطلب