در مورد پارامتر MICE در هنگام کابل‌کشی شبکه چه می‌دانید؟

mice parameter

mice parameter


ماتریس به اصطلاح MICE عنصر اصلی این مفهوم است که روشی قابل کنترل و آسان را در توصیف شرایط کابل کشی محیطی برای طراحان فراهم می‌سازد. ماتریس، بر اساس آخرین وضعیت بحث، بخشی از استاندارد کابل کشی ساخت یافته در مکان های صنعتی است (ISO / IEC 24702 فناوری اطلاعات – کابل کشی عمومی – مکان های صنعتی). در عین حال با استانداردهای اروپایی به روز شده EN 50173 ، سازگار است که همانند بخش صنعتی در استاندارد EN 50173-3 رفتار می‌کند.

MCIE1

 

مفهوم ماتریس تقسیم شرایط محیطی را به سه دسته بارسنجی امکان‌پذیر می‌سازد و امکان استفاده از چهار پارامتر را فراهم می‌سازد. کلاس 1 مربوط به بار در محیط اداری و اتاق های توزیع؛ کلاس 2 معمولی برای صنایع سبک و کلاس 3 برای صنایع سنگین، محیط‌های ماشینی و شرایط بیرونی در نظر گرفته شده است.

نام حافظه MICE از پارامترهای فردی حاصل می شود:

M= درجه‌بندی مکانیکی (بار مکانیکی، شوک،ارتعاش، فشار، ضربه)

I= درجه‌بندی ورودی (نفوذ ذرات خارجی ، گرد و غبار، مرطوب، غوطه وری)

C= درجه‌بندی آب و هوایی (بار آب و هوا، تابش،مایعات، گازها، آلودگی)

E= درجه‌بندی الکترومغناطیسی (الکترواستاتیک،بارهای الکترومغناطیسی و بارهای مشابه)

معیارها و استانداردها از چندین حوزه فنی مرتبط و همچنین طیفی از مقادیر فیزیکی و شیمیایی به پارامترهای اصلی اختصاص داده شده است. به طور کلی، MICE بیش از یک صد عامل فردی یا پارامترهای ثانویه را در نظر می گیرد.

بنابراین، مفهوم  MICE گستره‌ی بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد. پیش از این تنها تفاوت در بحث صنعتی اترنت در ارتباط با دو کلاس کاری سبک و سنگین وجود داشت. اینجا هم، فرضیه بر اساس چهار پارامتر است؛ شاخص های حفاظت مطابق با استاندارد IEC یا EN 60529، دمای عملیاتی، شوک و ارتعاش (IEC یا EN 60068-2-X) با این حال، حتی مفهوم MICE نیز همه موارد را شامل نمی شود، تنها ساختمان معمولی و محیط‌های صنعتی را پوشش می‌دهد. مشکلات خاص امنیتی (مثلا محافظت در مقابل دستکاری و حمله، ایمنی برای مردم و حیوانات)، خطر آتش سوزی و خطرات انفجاری توسط کلاس‌های MICE پوشش داده نمی‌شود. همچنین کلاس MICE قادر نیست تا خطرات الکتریکی، هسته ای و شیمیایی که در تولید صنعتی اتفاق می افتد را در کل طیف پوشش دهد.MICE همچنین یک ابزار جهانی برای برنامه ریزی با توجه به ISO / IEC 24702 یا IEC61918 نیست. در هر مورد، قوانین و استانداردهای ملی و همچنین مقررات ایمنی مربوط به بخش های خاص باید مورد توجه قرار گیرد، به ویژه در محیط هایی که جریان اصلی استفاده می شود. در مقاله زیر شرکت R&M به تفصیل به تشریح این پارامتر پرداخته است.

White Paper 1: MICE Environmental Classes

ضمانت R&Mfreenet برای نصب و راه اندازی در همه طبقه بندی‌های MICE اعمال می‌شود تا زمانی که کابل نصب شده برای شرایط MICE و اجرا از آن طریق مناسب باشد و اتصال در محیط‌های با وضعیت M2I1C1E2 or 3 برای تاسیسات غربالگری و M2I1C1E1 محیطی برای تاسیسات غیرقانونی باشد.

بخوانید: انواع روش های پلاریته MPO

امتیاز شما به این مطلب